วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       271  

   

วิสัยทัศน์

“ ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของ ลูกค้า เน้นบริการ ”


วัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี : ศมข.รบ.


Faith  > ศรัทธา  =  ศ

Intend > มุ่งมั่น  =  ม

Diligent > ขยัน =  ข

Responsible > รับผิดชอบ = ร

Service > บริการ = บ