บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1183  

นาย สันต์ชัย ศีลพันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว อรอุมา เขียนด้วง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาว อนัญญา ไทยทวี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นาง วาสนา เปรมศรี

พนักงานธุรการ ส 4

นาย สุขวัฒณ โค้วฮุด

พนักงานพิมพ์ ส 4

นาย ทศพล มุลมูล

พนักงานพิมพ์ ส 3

นาย พา เฉลิมพล

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นาย หวัน เฉลิมพล

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2

นางสาว ภัทรานิษฐ์ ชมพูพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย กริชชา จึงเจริญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว จิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว ขนิษฐา วงศ์ภา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นาย บรรเทิง เปรมศรี

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นาย เอกลักษณ์ ธรรมอุโมงค์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นาย ปรีชา ไชยอ่อน

ช่างไฟฟ้า ช 4

นาย องอาจ น้อยพานิช

ช่างซ่อมบำรุง ช 4

นาย ฐิติศักดิ์ หาญสำโรง

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ช 2

นางสาว ศิรภัสสร จำปาทอง

นักวิชาการเกษตร

นาย ภานุพงศ์ เอื้อพูลผล

นักเกษตร

นาง กัญญา อารมณ์ปลื้ม

ช่างเทคนิค

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว พินณพา บัวดวง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว วรพรรณี เอี่ยมละออ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นาย อภิชาต ทองนุช

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาง จุฑามาศ สงวนแสง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาว ชุติมา ทองลิ่ม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นาย ไชยา วงศ์เปี่ยม

ช่างซ่อมบำรุง ช 3

นาย สนอง กล่อมเกลี้ยง

ช่างซ่อมบำรุง ช 3

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นาย กริชชา จึงเจริญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว วรรณา ปลื้มพวก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ