บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    257  

นาย สันต์ชัย ศีลพันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาย วริทธิ์ พงษ์อภัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาว อรอุมา เขียนด้วง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาว อนัญญา ไทยทวี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นาง ทองใบ คงคาใส

พนักงานพัสดุ ส 4

นาง วาสนา เปรมศรี

พนักงานธุรการ ส 4

นาย สุขวัฒณ โค้วฮุด

พนักงานพิมพ์ ส 4

นาย ทศพล มุลมูล

พนักงานพิมพ์ ส 3

นาย พา เฉลิมพล

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นาย หวัน เฉลิมพล

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2

นาง ชุติมา อภิลักษ์นุกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาว ภัทรานิษฐ์ ชมพูพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย กริชชา จึงเจริญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นาย พีรพจ์ ขาวบุบผา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว จิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว ขนิษฐา วงศ์ภา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นาย บรรเทิง เปรมศรี

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นาย เอกลักษณ์ ธรรมอุโมงค์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นาย ปรีชา ไชยอ่อน

ช่างไฟฟ้า ช 4

นาย องอาจ น้อยพานิช

ช่างซ่อมบำรุง ช 4

นาย ฐิติศักดิ์ หาญสำโรง

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ช 2

นางสาว ศิรภัสสร จำปาทอง

นักวิชาการเกษตร

นาย ภานุพงศ์ เอื้อพูลผล

นักเกษตร

นาง กัญญา อารมณ์ปลื้ม

ช่างเทคนิค

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว พินณพา บัวดวง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว วรพรรณี เอี่ยมละออ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นาย อภิชาต ทองนุช

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3

นาง ขนิษฐา จิ๋วหยี

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาง จุฑามาศ สงวนแสง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาว ชุติมา ทองลิ่ม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นาย ไชยา วงศ์เปี่ยม

ช่างซ่อมบำรุง ช 3

นาย สนอง กล่อมเกลี้ยง

ช่างซ่อมบำรุง ช 3

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นาย กริชชา จึงเจริญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว วรรณา ปลื้มพวก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ