ศูนย์บริการชาวนา
ศูนย์บริการชาวนา
          ศูนย์บริการชาวนา (Rice Farmer Service Center) เป็นโครงการของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมการข้าว เป็นหน่วยงานใหม่ เริ่มก่อตั้งใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2549 โดยการจัดตั้งศูนย์บริการชาวนาในศูนย์วิจัยข้าว 28 แห่งและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง รวม 51 แห่ง พร้อมมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการแก่เกษตรกร
วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์บริการชาวนา
1. เพื่อให้บริการตรวจสอบวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์และเพิ่มโอกาส
2. ให้ชาวนาเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น
3. เพื่อบริการข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวสู่ชาวนาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
หน้าที่และภารกิจ
1. ให้บริการคลินิกข้าวเบื้องต้น เพื่อการตรวจวินิจฉัยปัญหา ด้านดิน น้ำ ปุ๋ย ศัตรูข้าวและเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการตรวจวินิจฉัย ให้บริการข้อมูลการผลิต สถานการณ์ตลาด ราคา และให้คำแนะนำทางวิชาการด้านข้าวทั้งระบบ ตลอดจนการเตือนภัยข้าวแก่ชาวนา
2. เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวนาโดยการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ดูงานแปลงเรียนรู้และการเยี่ยมเยียน
3. เป็นศูนย์ประสานงานด้านการให้บริการช่วยเหลือชาวนา
4. ในกรณีชาวนาเดือดร้อนหรือมีปัญหาเร่งด่วน เพื่อรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมให้ชาวนาในด้านการใช้พื้นที่ดินและน้ำ ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ทางการเกษตรและปัจจัยการผลิต การจดทะเบียน คำขอใบอนุญาต การรับรองที่เกี่ยวกับชาวนา การขอรับรองระบบการผลิต(GAP) Qseed และ Q grian