ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่


    ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ

   

                    วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ พิจารณากลั่นกรองแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ระดับจังหวัด ณ ที่ว่าการอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี