นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ามาศึกษาดูงาน


    นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 200 คน

   

                                วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 200 คน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี