ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    455  

   

ประวัติศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

                  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว  กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ 

เลขที่ 99  หมู่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่

  • เริ่มทำการก่อสร้าง

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2527 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.. 2528

  • จัดตั้งขึ้นตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์ ภายใต้โครงการเงินกู้จากประเทศญี่ปุ่น (Seed Multiplication Project Under (OECF) Loan ; Japen) โดยใช้เงินจากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือจากเศรษฐกิจ โพ้นทะเล ประเทศญี่ปุ่น ( The Overseas Economic Cooperation Fund ; Japan )  และได้เริ่มดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 ซึ่งแต่เดิม คือ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 20 จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
  • วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “กรมการข้าว” โดยให้ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 20 จังหวัดราชบุรี  เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี