ข่าวกิจกรรม


ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทยประจำปี 2564

ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทยประจำปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:55:37

อ่านต่อ...

ร่วมเปิดงานในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ร่วมเปิดงานในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:54:31

อ่านต่อ...

ร่วมสัมมนา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน

เข้าร่วมสัมมนา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดปีการผลิต 2563/64

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:52:42

อ่านต่อ...

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:50:04

อ่านต่อ...

จัดประชุมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และมาตรฐานข้าว GAP ด้าน ICS

จัดประชุมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และมาตรฐานข้าว GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:47:26

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:43:01

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-10-14 14:36:13

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมการให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ร่วมกิจกรรมการให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 14:01:19

อ่านต่อ...

ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์

ร่วมไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 13:59:46

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 13:58:04

อ่านต่อ...

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสารตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 13:48:30

อ่านต่อ...

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี วันที่ 2021-06-22 13:46:02

อ่านต่อ...