ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

ติดตามการดำเนินงานของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหนองกะปุ

อ่านต่อ

ร่วมเกี่ยวข้าวนาดินทรายของพ่อ พันธุ์ปทุมธานี 1โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง

อ่านต่อ

สำรวจและติดตามชาวนาอาสา กิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าวปี 2562

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุม Chief of Operation : CoO ครั้งที่3/2562

อ่านต่อ

ร่วมเปิดงานกินข้าวใหม่ เคล้าปลามันฟินแอนด์ฟันกับทุ่งฟาง ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

ร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 2018 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามการเก็บเกี่ยวข้าว กข43 โครงการชั่งหัวมัน

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจแปลงข้าวสุพรรณบุรี1 อย่างเป็นทางการ ฤดูฝน 2561

อ่านต่อ

เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์(นอกโครงการอินทรีย์)ล้านไร่

อ่านต่อ

ติดตามเอกสารการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

สำรวจแบบสอบถามโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ,ขนาดกลาง ,ขนาดเล็ก และท่าข้าว (ผู้รวบรวมข้าวเปลือง)

อ่านต่อ

จ่ายเมล็ดพันธุ์สำหรับจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 ฤดูแล้ง ปี 2562 รุ่น 1

อ่านต่อ

ออกพื้นที่สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรชาวนาในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปี 60/61

อ่านต่อ

ตรวจสอบครุภัณฑ์ ปี 2562ตามกลุ่มงานในศูนย์ฯ และในกลุ่มเกษตรกร

อ่านต่อ

ตรวจเช็คครุภัณฑ์และจัดเตรียมเอกสารสมัครผู้ค้ากับภาครัฐและหลักผู้ขายให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรายใหม่

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมกิจกรรม "พัฒนาศูนย์ฯ"

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข43โดยใช้เครื่องหยอดข้าวงอกแบบลากจูง ณ โครงการชั่งหัวมัน

อ่านต่อ

สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรชาวนาในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2560/2561

อ่านต่อ

ติดตามระบบการรับสมัคร E-GAP โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมการแปรรูปข้าวในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

อ่านต่อ

ติดตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องและติดตามโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศมข.ราชบุรีจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 61 โดยมีผวจ.เพชรบุรีเป็นประธาน

อ่านต่อ

ประชุมทดสอบการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลภายใต้โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมฯ

อ่านต่อ

ประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว ณ จังหวัดพิษณุโลก

อ่านต่อ

ผอ.ศมข.ราชบุรี ร่วมเปิดงาน”มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย 2561

อ่านต่อ

สำรวจติดตามร่วมกับเกษตรกรอาสา กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว

อ่านต่อ

ประชุมและตรวจติดตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 61 (รอบที่2)

อ่านต่อ

ประชุมรายงานผลโครงการการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปี2561

อ่านต่อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

อ่านต่อ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 61

อ่านต่อ

ออกสำรวจติดตามร่วมกับเกษตรกรอาสา กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว

อ่านต่อ

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ปี 61 จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านต่อ

ติดตามเอกสารเรื่องการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

อ่านต่อ

ต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

บรรยายโครงการสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย และสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ตามมาตรฐาน GAP Seed

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลจากเครื่องกับดักเเสงไฟ และเก็บข้อมูลการสำรวจโรคและแมลงกิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าว

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ ณ บริเวณหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตราฐาน GAP ด้าน ICS ณ ตำบลนิลเพชร

อ่านต่อ

ต้อนรับทีมงานประธานกรรมการ สกต. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

บรรยายความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

อ่านต่อ

ประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตเเละจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ

ประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตเเละจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาฯ

อ่านต่อ

สำรวจแปลงนาเกษตรกรอาสากิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าว

อ่านต่อ

วิทยากรบรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าวและส่งมอบเอกสารใบรับรองGAP

อ่านต่อ

ประชุมเกษตรกรผู้ทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ สำรวจแปลงนาเเละเก็บข้อมูลจากกับดักเเสงไฟ

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

อ่านต่อ

ติดตามและแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัดครั้งที่1 จ.นครปฐม

อ่านต่อ

สาธิตและถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงข้าว ศพก.

อ่านต่อ

จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัดครั้งที่1 จ.เพชรบุรี

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

อ่านต่อ

ให้คำปรึกษาและจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ส่งมอบเครื่องหยอดข้าวงอกให้แก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ จ.สมุทรสงคราม 

อ่านต่อ

ติดตามการไถเตรียมดิน (ไถกลบตอซัง) เพื่อเตรียมจัดทำแปลงสาธิต ฤดูนาปี 61/62

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ จ.สมุทรสงคราม

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 1 ฤดูแล้ง ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการงาน Field Dayและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมบรรยายโครงการอบรมเกษตรกรรายย่อย พร้อมติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

นำข้าวสารโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ไปมอบให้แก่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

อ่านต่อ

สำรวจข้อมูลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดครบวงจร ติดตามโครงการ Good Rice Seed Shop

อ่านต่อ

กิจกรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงข้าวศพก.

อ่านต่อ

ติดตามแปลงและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ตามมาตรฐาน GAP Seed

อ่านต่อ

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 จ.เพชรบุรี

อ่านต่อ

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับ ครั้งที่ 2 จ.นครปฐม

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ CoO จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2561

อ่านต่อ

ประสานงานกิจกรรมดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวในศพก.

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขตภาคกลาง เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

จัดประชุมคณะกรรมการโครงการศพก. ด้านข้าวร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ปี 2561 ครั้งที่2

อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

ติดตามและติดตั้งป้ายพันธุ์ข้าวกข43 ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

อ่านต่อ

งานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมการสาธิตการดำนา และลงสำรวจพื้นที่ในการจัดงานรณรงณ์ลดต้นทุนข้าว

อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

ติดตามโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในเรื่องการกำจัดวัชพืช

อ่านต่อ

ลงพื้นที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมการผลิตข้าวที่ดีGAP ส่งมอบใบรับรองข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร

อ่านต่อ

ลงพื้นที่จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 สำหรับทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้งปี 61 รุ่น 3

อ่านต่อ

ต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศพก. แหลมบัว

อ่านต่อ

จัดเตรียมซุ้มรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรีเดินทางติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

free flyer design templates psd

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เเจ้งเมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 032-919939 และ 032-919949 ในวัน และเวลาราชการ

 seed011662

 

หรือดูข่าวสารเมล็ดพันธุ์ได้ที่ fb icon 325x325 facebook ศมข.รบ. wf

เงื่อนไข    - เกษตรทั่วไป     ซื้อตั้งแต่ 5,000 บาท  ขึ้นไป (ลด 5%)

                  - ตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องการซื้อมากกว่า 50,000 ขึ้นไป (ลด 7% และ 10%)

             ต้องส่งใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ล่วงหน้ามายังกลุ่ม กพธ. เพื่อให้ ผอ.ศูนย์ พิจารณาอนุมัติ

ติดต่อได้ที่   คุณจุฑามาศ สงวนแสง โทร.032-919939 , 032-919949 

 

     
1  

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง  ระกวดราคาซื้อสารเคมี สารคลุกป้องกันเชื้อรา(Mancozeb) วันที่ 19 ธันวาคม 2561   (รายละเอียด)

1  

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อแคร่เหล็กรองเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 ธันวาคม 2561   (รายละเอียด)

1   ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 16 ตุลาคม 2561   (รายละเอียด)
1   ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ วันที่ 11 ตุลาคม 2561  (รายละเอียด)  
1   ระกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562  วันที่ 3 ตุลาคม 2561(รายละเอียด)  
1   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 2 รายการ  วันที่ 10 ก.ย. 2561 อ่านต่อ....
1   ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ชุด (e-bidding) จำนวน 1 ชุด  ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561  รายละเอียด 
1   ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเกี่ยวนวดพร้อมรถเทรลเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 1 ชุด (e-bidding)ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561  รายละเอียด 
1  

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ชุด (e-bidding)  ณ วันที่ 22 พ.ค. 2561 - รายละเอียด

1  

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเกี่ยวนวดพร้อมรถเทรลเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 1 ชุด  (e-bidding) วันที่ 22 พ.ค. 2561

 -ประกาศ (เอกสารแนบ) - รายละเอียดคุณลักษณะ (เอกสารแนบ) 

1  

ร่างประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง การจัดซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  วันที่ 16 พ.ค. 2561 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ    แนบ 1 , แนบ 2 

1  

ร่างประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง การจัดซื้อเครื่องเกี่ยวนวดข้าวพร้อมรถเทรลเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  วันที่ 16 พ.ค. 2561 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ    แนบ 1 , แนบ 2 

1   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดออกจากบัญชี จำนวน 124 รายการ  วันที่ 10 พ.ค. 2561 อ่านต่อ....

 

1

  ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 รายละเอียด
1   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 5 รายการ  รวม 14,939  กิโลกรัม วันที่ 18 ม.ค. 2561 อ่านต่อ....
    ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

Webp.net gifmaker