แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ราคากลางจัดซื้อสารเคมี (สารคลุกป้องกันเชื้อรา Mancozob ) เขียนโดย rbr_rsc 166
ราคากลางจัดซื้อแคร่เหล็กรองรับเมล็ดพันธุ์ ปี 2562 เขียนโดย rbr_rsc 128
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 2 เขียนโดย rbr_rsc 141
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (e-bidding) เขียนโดย rbr_rsc 321
ราคากลางน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เขียนโดย rbr_rsc 777
ราคากลางวัสดุการเกษตร(สารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์)ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เขียนโดย rbr_rsc 2963
ราคากลางวัสดุการเกษตร(ผ้าพลาสติกลมยา)ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เขียนโดย rbr_rsc 1039
ราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร ของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เขียนโดย rbr_rsc 585
ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฎิบัติงาน(พนักงานรักษาความปลอดภัย) เขียนโดย rbr_rsc 382
ราคากลางจัดซื้อวัสดุการผลิต จำนวน 4 รายการ เขียนโดย rbr_rsc 266