บทบาทภารกิจ

บทบาทและภารกิจ

1. ผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และกระจายพันธุ์ข้าว ตามนโยบายคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ

2. ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ไปสู่เกษตรกร

3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่น และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน

4. ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว

6. ให้บริการแก่หน่วยราชการเกษตรกรและภาคเอกชน ดังนี้

          - บริการอบลดความชื้น และปรับปรุงสภาพ เมล็ดพันธุ์

          - บริการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ เมล็ดพันธุ์

          - บริการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กรมการข้าว