ประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดราชบุรี-กาญจนบุรี

3005601

จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี

page300560

                วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีนายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เข้มแข็ง สามารถผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปสู่ชาวนาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามมาตรฐาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จังหวัดราชบุรี  และ สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี