ประชุมพิจารณาแนวทางการออกใบรับรองการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับข้าวเปลือก GAP ข้าว ปี 2559

page2905601 1

ประชุมพิจารณาแนวทางการออกใบรับรองการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับข้าวเปลือก GAP ข้าว ปี 2559 

page290560

                วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีได้มอบหมายให้ น.ส.วรพรรณี เอี่ยมละออ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางแสงตะวัน ไชยสอน เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ GAP เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการออกใบรับรองการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับข้าวเปลือก GAP ข้าว ปี 2559 และร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินฯ GAP ข้าว สำหรับภาคตะวันตก ตะวันออก เหนือ และภาคกลาง ร่วมกับกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ และผู้ตรวจประเมินภายนอก (outsource) จาก บริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี