วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

260560

วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

page260560

                วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายนุวัตน์ แพงเรือน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน และนายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตระหนักถึงการใช้ภูมิปัญญาและเทคโลโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้บริการ แก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานด้วย