เก็บตัวอย่างข้าวและสุ่มตัวอย่างข้าวหลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

190460

เก็บตัวอย่างข้าวก่อนปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และสุ่มตัวอย่างข้าวหลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

 

page190460

            วันที่ 19 เมษายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ขันทองดี และนางสาวภัคหทัย รัตนตนุ เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพ ปี 2560 ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี GAP Seed ปี 2560  ออกเก็บตัวอย่างข้าวก่อนปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

และสุ่มตัวอย่างข้าวหลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ณ ต.สวนแตง และต.ดอนคา อ.เมืองและ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี