พิธีเจิมป้ายหน้าศูนย์และเจิมเสาธงชาติหน้าสำนักงานใหม่

270360

พิธีเจิมป้ายหน้าศูนย์และเจิมเสาธงชาติหน้าสำนักงานใหม่

page270360

     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นำโดยนายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้มีนโยบายในโครงการปรับปรุงป้ายหน้าศูนย์ใหม่ และติดตั้งเสาธงชาติภายในศูนย์ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.19 น. ได้ทำพิธีเจิมป้ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยได้นิมนต์ ท่านพระครูสังฆะกิจจานุลักษ์ จากวัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดราชบุรี ทำการเจิมป้ายหน้าศูนย์ และในเวลา 09.49 น. นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เป็นประธานในพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา โดยผู้ร่วมพิธีได้ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติอย่างกึกก้อง เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย และเป็นการหลอมร่วมจิตใจของบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียว