ประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่1/2560 และพิธีมอบโล่รางวัลคนดีศรีข้าว

160360

ประชุมประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่1/2560 และพิธีมอบโล่รางวัลคนดีศรีข้าว

page16

                 เมื่อวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2560  นายมงคล  จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  การประชุมวิชาการกรมการข้าวครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิด และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวกล่าวรายงานการประชุม  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และมีพิธีมอบโล่รางวัลศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น คนดีศรีข้าว ประจำปี 2559 ทั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล

           - กลุ่มลูกจ้างประจำดีเด่น 

                       ได้แก่  นางทองใบ คงคาใส พนักงานพัสดุ ส 3                   ได้รางวัลชนะเลิศ

           - กลุ่มพนักงานราชการดีเด่น 

                       ได้แก่ น.ส.ภัทรานิษฐ์ ชมภูพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1