ติดตาม GAP พร้อมอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลัก GAP ข้าว สำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม ครั้งที่ 1

170260

กิจกรรมการดำนา รอบที่ 2 ของโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

page17022560

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีได้มอบหมายให้ นายพนมรัตน์ เชิงหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางแสงตะวัน ไชยสอน เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ GAP ได้ติดตาม GAP พร้อมอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลัก GAP ข้าว สำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี