โครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศ

200260

กิจกรรมการดำนา รอบที่ 2 ของโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

page200260

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท่าชุมพล เข้าร่วมกิจกรรมการดำนา รอบที่ 2 ของโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ณ ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี