สอบถามเก็บข้อมูลด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทำการจับพิกัดที่ตั้ง (GPS) สุพรรณบุรี

301259

เยี่ยมร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และสอบถามเก็บข้อมูลด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทำการจับพิกัดที่ตั้ง (GPS) สุพรรบุรี

page291259

เมื่อวันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยนางจุฑามาศ สงวนแสง นวส.ปก. นางสาวชุติมา ทองลิ่ม นวส.ปกฺ และนางสาวพิมพ์รัตน์ หมอนิล เจ้าหน้าที่โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 ดำเนินการตรวจเยี่ยมร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในฐานะสารวัตรเกษตรและสอบถามเก็บข้อมูลด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทำการจับพิกัดที่ตั้ง (GPS) ของ ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ ชมรม และสหกรณ์การเกษตร ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ในพื้นที่จังหวัด ราชบุรีเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมร้านค้า/บริษัท ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ราย ชมรม สหกรณการเกษตร จำนวน 15 ราย ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของชมรม 4 ราย