ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี1 ฤดูฝน 2559/60

161259

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี1 ฤดูฝน 2559/60 

page161259

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยนางสาวชุติมา ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางจุฑามาศ สงวนเเสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เเละนางสาวศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตร ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี1 ฤดูฝน 2559/60 อย่างเป็นทางการ ในพื้นที่ ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม และตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รวมจำนวนพื้นที่ 50 ไร่