อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

591210

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

page101259 vert

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2559 เวลา 8.30 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นำโดยนายมงคล  จันทรเพชร  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมต้อนรับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น  ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว , นายวินัย ชมพูแก้ว  ผอ.กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  และนางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ รักษาการ ผอ.สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เพื่อรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ จากนายมงคล จันทรเพชร ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ ทั้งนี้ อธิบดีกรมการข้าว ได้มอบรางวัลการประกวดคัดเลือดข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ปี 2559 ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานและมอบนโยบายที่มุ่งเน้นการวางแผนการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นระบบและมีความชัดเจน โดยตั้งเป้าหมายเพื่อให้ชาวนาได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ

ากนั้นในเวลา 13.00 น. อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวห้วยยางโทน และวิสาหกิจศูนย์ผลิตข้าวชุมชนตำบลห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับประเทศ ปี 2557 และรางวัลชนะเลิศศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต (ภาคตะวันตก) ปี 2558 โดยมีนายสุวัฒน์ เออทอ ประธานศูนย์ฯ พร้อมสมาชิก ให้การต้อนรับ ศูนย์แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้อธิบดีกรมการข้าวได้แนะแนวทางการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป