ร่วมจัดงานวันดินโลก (World Soil Day)

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

ร่วมจัดงานวันดินโลก (World Soil Day)  ณ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 page170962

                     วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววรรณา ปลื้มพวก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมจัดงานวันดินโลก (World Soil Day)  ณ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" พื้นที่ค่ายนเรศวร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

310161v4