ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ สุพรรณบุรี1 ฤดูฝน 62

621203 04

ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ สุพรรณบุรี1 ฤดูฝน 62

 page170962

                      วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางจุฑามาศ สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาววรพรรณี เอี่ยมละออ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตรและนายภาณุพงษ์ เอื้อพูลผล นักเกษตร ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ สพ1 ฤดูฝน 62 อ.โพธาราม อ.ปากท่อ  และอ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี

310161v4