โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/64

71676215 2739292862761750 4571351138737061888 n

โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/64

 page170962

           วันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวพินณพา บัวดวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางจุฑามาศ สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพ ปี 256 3/64 โดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนเกาะพลับพลา ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

310161v4