ลงพื้นที่ติดตามงานและเก็บข้อมูลในแปลงทดลองของนาข้าว

timeline 20190828 182450

ลงพื้นที่ติดตามงานและเก็บข้อมูลในแปลงทดลองของนาข้าว

 page280862

     วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววรรณา ปลื้มพวก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามงานในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในพื้นที่ค่ายนเรศวร เพื่อวางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ และนับกอข้าว จำนวนการแตกกอ วัดความสูงต้นข้าว ในระยะการแตกกอ ในแปลงทดลองของนาข้าว ณ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

310161v4