กิจกรรมสาธิตการดำนาให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตรกรทั่วไป

14086271 10208281395410235 5418236103620333517 o

กิจกรรมสาธิตการดำนาให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตรกรทั่วไป

page590819

เมื่อวันที่ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 น.ส.กรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ น.ส.วรพรรณี เอี่ยมละออ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตร และ นายภาณุพงศ์ เอื่อพูลผล นักเกษตร เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์เปเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัดและร้านคูโบต้า พานแทรกเตอร์ ราชบุรี จัดกิจกรรมสาธติการดำนาให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตรกรทั่วไป ณ แปลงนาของนายเสกสรร เนียมขันธ์ สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนางแก้ว ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 22 ราย