จัดกิจกรรมการแปรรูปข้าวในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

S 26099777

จัดกิจกรรมการแปรรูปข้าวในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

 ffffffff111111

                วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นายกฤษณะ เฉลิมพล, นางสาวเดือนฉาย เเซ่อึ่ง, นางสาวระวิวรรณ บุญธรรมเจ้า,นางสาวทัศนีย์ กำลังหาญ หน้าที่โครงการ จัดกิจกรรมการแปรรูปข้าวในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

310161v4