ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาฯ

307708

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาฯ

 page560761

      วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 นางอัญญกร  คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วย นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นางสาวเบญจรัตน์ กิจเจริญสูง,นางสาวปนัณฐา วงศ์สวัสดิ์และนายฉันทวัฒน์ เพชรรุณ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

310161v4