ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

280664

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

pagebbvv

    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 310161v4