ให้คำปรึกษาและจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

36176144 2151248168281233 1708390651495710720 n

ให้คำปรึกษาและจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 pagevcvv

    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี วงษ์ภมร นางสาวภัทราภรณ์ ทรัพย์อุดมมาก และนางสาวศุภรัสมิ์ โครงกาพย์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ออกพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ที่ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินเบื้องต้น ณ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวที่ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

310161v4