ส่งมอบเครื่องหยอดข้าวงอกให้แก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

36137259 2222028714481222 797108624051666944 n

ส่งมอบเครื่องหยอดข้าวงอกให้แก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

 pagertrtrt

     วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางทัศนีย์ กำลังหาญ,นางสาวณิภาพร เกตุแก้ว,นางสาวเบญจรัตน์ กิจเจริญสูงและนายฉันทวัฒน์ เพชรรุณ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ส่งมอบเครื่องหยอดข้าวงอกให้แก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลปากทะเล,โรงเข้ ,บ้านทาน อำเภอบ้านแหลม,บ้านลาด จังหวัดเพรชบุรี

310161v4