ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ จ.สมุทรสงคราม (24 มิ.ย.61)

5281

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ จ.สมุทรสงคราม 

 pagewwwww

    วันที่ 24 มิถุนายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวเบญจรัตน์ กิจเจริญสูง,นางสาวจันจิรา แป้นน้อย, นางสาวปนัณฐา วงศ์สวัสดิ์และนางสาวณิภาพร เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ จ.สมุทรสงคราม

310161v4