ติดตามและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการข้าว กข43 และประชุมหารือเรื่องโครงการไทยนิยมยั่งยืน

S 13582520

ติดตามและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการข้าว กข43 และประชุมหารือเรื่องโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 1010

     วันที่ 25 เมษายน 2561 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวณิภาพร เกตุแก้ว, นางสาวเดือนฉาย แซ่อึ่ง และนายฉันทวัฒน์ เพชรรุณ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ไปติดตามและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการข้าว กข43 และประชุมหารือเรื่องโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ อ.เมือง,ท่ายาง จ.เพชรบุรี

310161v4