ติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยแมลงศัตรูข้าวปี 2561 ต.บางเลน

11111

ติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยแมลงศัตรูข้าวปี 2561 

 1112

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ น.ส.จิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายภาณุพล ลักษณะวีระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตร และ น.ส.บุษกร สุธนาอนวัช เจ้าหน้าที่โครงการ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยแมลงศัตรูข้าวปี 2561 ณ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และปฏิบัติงานโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ณ ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

310161v4