สาธิตการแปรรูปข้าว (ไอศรีมน้ำข้าวกล้องงอก และน้ำข้าวกล้องงอก)

610207 4

สาธิตการแปรรูปข้าว (ไอศรีมน้ำข้าวกล้องงอก และน้ำข้าวกล้องงอก)

610207 5

     

              วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกฤษณะ เฉลิมพล ลูกจ้างโครงการฯ, นางสาวเดือนฉาย เเซ่อึ่ง ลูกจ้างโครงการฯ และนางทัศนี กำลังหาญ ลูกจ้างโครงการฯ เป็นวิทยากรการแปรรูปข้าว (ไอศรีมน้ำข้าวกล้องงอก และน้ำข้าวกล้องงอก) ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง และติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 

310161v4