ติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าวปี 2561

620208 4

ติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าวปี 2561

page 610206 1

             วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ น.ส.จิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตร นายภาณุพงศ์ เอื้อพูลผล นักเกษตรและ น.ส.บุษกร สุธนาอนวัช เจ้าหน้าที่โครงการ สำรวจแลติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าวปี 2561 ณ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 และปทุมธานี 1 ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 1 ณ ต.บ้านสระ อ.สามชุก และ ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

310161v4