สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

page5

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

page4

           

           วันที่ 25 มกราคม 2561 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยมี นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน และมีเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 69 คน

310161v4