แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เขียนโดย rbr_rsc 1
ประชุมติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จ.สมุทรสงคราม เขียนโดย rbr_rsc 1
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักและสุ่มตัวอย่างข้าวเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักและสุ่มตัวอย่างข้าวก่อนและหลังปรับปรุงของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี เขียนโดย rbr_rsc 4
ร่วมประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม เขียนโดย rbr_rsc 5
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด เขียนโดย rbr_rsc 2
เข้าร่วมประชุมแปลงสาธิตการไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง เขียนโดย rbr_rsc 5
จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche market) เขียนโดย rbr_rsc 3
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด 2/61 เขียนโดย rbr_rsc 1
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 เขียนโดย rbr_rsc 4
ลงพื้นที่จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว เขียนโดย rbr_rsc 4