ประวัติศูนย์

                 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เป็นหน่วยงานสังกัด กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ 99 หมู่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่  เริ่มทำการก่อสร้าง  เมื่อวันที่  26 กันยายน  พ.ศ. 2527 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2528  จัดตั้งขึ้นตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์  ภายใต้โครงการเงินกู้จากประเทศญี่ปุ่น    ( SEED MULTIPLICATION PROJECT UNDER OECF LOAN ; JAPAN )  โดยใช้เงินจากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือจากเศรษฐกิจ โพ้นทะเลประเทศญี่ปุ่น ( The Overseas Economic Cooperation Fund ; Japan )  และได้เริ่มดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528  ซึ่งแต่เดิม คือ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 20  จังหวัดราชบุรี  กรมส่งเสริมการเกษตร  และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549  ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “ กรมการข้าว ”   โดยให้ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 20 จังหวัดราชบุรี  เปลี่ยนชื่อเป็น  " ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี "