ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

ประชุมติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จ.สมุทรสงคราม

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักและสุ่มตัวอย่างข้าวของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของ จ.สมุทรสงคราม

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมแปลงสาธิตการไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche market) 

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่2/2561 

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ลงพื้นที่จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ตรวจและติดตามการดำเนินงานคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ

อ่านต่อ

สำรวจและติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมประชุมจัดเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่หนองเตียน

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับการตรวจราชการของ นายประสาทธ์ เงินยวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. เพชรบุรี

อ่านต่อ

ติดตามและจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าวในโครงการศพก.

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ณ ตำบลท่าคอย

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

อ่านต่อ

ต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศพก. แหลมบัว

อ่านต่อ

ติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยแมลงศัตรูข้าวปี 2561 

อ่านต่อ

ร่วมจัดเวทีข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ 

อ่านต่อ

สาธิตการแปรรูปข้าว (ไอศรีมน้ำข้าวกล้องงอก และน้ำข้าวกล้องงอก)

อ่านต่อ

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

อ่านต่อ

ติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าวปี 2561

อ่านต่อ

นำวัสดุทางการเกษตรส่งเกษตรกรนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

จัดเตรียมซุ้มรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการ

อ่านต่อ

สาธิตการแปรรูปข้าว

อ่านต่อ

สาธิตการแปรรูปข้าว

อ่านต่อ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรีเดินทางติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

สำรวจโรคเเละเเมลงศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยเเมลงศัตรูข้าว

อ่านต่อ

จัดประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 

อ่านต่อ

ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระทะเล ปี 2560 เข้าศึกษาดูงาน 

อ่านต่อ

พิธีเปิดใช้เสาธงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

อ่านต่อ

จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาแนวทางการออกใบรับรองการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับข้าวเปลือก GAP ข้าว ปี 2559 

อ่านต่อ

วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเกษตรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ

ทำความสะอาดบริเวณศูนย์

อ่านต่อ

จัดงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

อ่านต่อ

เก็บตัวอย่างข้าวก่อนปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และสุ่มตัวอย่างข้าวหลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

พิธีเจิมป้ายหน้าศูนย์และเจิมเสาธงชาติหน้าสำนักงานใหม่

อ่านต่อ

ประชุมศูนย์ประจำสัปดาห์

อ่านต่อ

ประชุมประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่1/2560 และพิธีมอบโล่รางวัลคนดีศรีข้าว

อ่านต่อ

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560

อ่านต่อ

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการขนมจีนแปลงใหญ่   

อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้บัตรเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

กิจกรรมการดำนา รอบที่ 2 ของโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

อ่านต่อ

กิจกรรมการดำนา รอบที่ 2 ของโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จังหวัดอุทัยธานี

อ่านต่อ

เยี่ยมร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และสอบถามเก็บข้อมูลด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทำการจับพิกัดที่ตั้ง (GPS) สุพรรบุรี

อ่านต่อ

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองขนาน

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี1 ฤดูฝน 2559/60 

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และร่วมรับทูลละออง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

อ่านต่อ

ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสระ เพื่อจัดหาพื้นที่จัดทำแปลงข้าว กข31 ฤดูแล้ง ปี2560 

อ่านต่อ

 จัดกิจกรรมสาธิตการตรวจแปลงอย่างมืออาชีพ ตามโครงการส่งเสริมระะบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี ๒๕๕๙ 

อ่านต่อ

ติดตามแปลงโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

จัดพิธีกล่าวคำถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

อ่านต่อ

สถานีข่าวเกษตร Farm Channel ในการถ่ายทำ สกู๊ปนาแปลงใหญ่ของสมาชิกอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

อ่านต่อ

 ติดตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและคุณภาพ (นาแปลงใหญ่) กิจกรรมโรงสีข้าว 

อ่านต่อ

นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ เข้าดูงานเกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว 

อ่านต่อ

รวมการประชุมผ่าน gin conference รับฟังนโยาบจากท่านอธิบดีกรมการข้าว

อ่านต่อ

กิจกรรมสาธิตการดำนาให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตรกรทั่วไป

อ่านต่อ

ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาและส่งเสริม การผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มาตรฐาน GAP ปี 2559

อ่านต่อ

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

อ่านต่อ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2559 

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

free flyer design templates psd

แจ้งการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ   วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 

พันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ ฤดู/ปี พร้อมจำหน่าย ราคา/กก. ราคา /กระสอบ
สุพรรณบุรี 1 ขยาย ฝน/60 90,425 16 400
สุพรรณบุรี 1 จำหน่าย ฝน/60 461,425 15 375
กข 31
(ปทุมธานี 80)
ขยาย ฝน/60 21,375 16 400
กข 31
(ปทุมธานี 80)
จำหน่าย ฝน/60 4,950 15 375
ปทุมธานี ๑ จะมีจำหน่ายกลางเดือนมีนาคม

เงื่อนไข    - เกษตรทั่วไป     ซื้อตั้งแต่ 5,000 บาท  ขึ้นไป (ลด 5%)

                  - ตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องการซื้อมากกว่า 50,000 ขึ้นไป (ลด 7% และ 10%)

             ต้องส่งใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ล่วงหน้ามายังกลุ่ม กพธ. เพื่อให้ ผอ.ศูนย์ พิจารณาอนุมัติ

ติดต่อได้ที่   คุณจุฑามาศ สงวนแสง โทร.032-919939 , 032-919949 

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 5 รายการ  รวม 14,939  กิโลกรัม วันที่ 18 ม.ค. 2561 อ่านต่อ....

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีเรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งพนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์  (รายละเอียด)

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน  ในตำแหน่งพนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์   (รายละเอียด)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน  จำนวน 1 อัตรา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

ประกาศ  (รายละเอียด)  ใบสมัคร (รายละเอียด) 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน คือ รถยก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

- ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด  (แก้ไขใหม่)

- เอกสารประกวดราคา ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

- คุณลักษณะรถยก รายละเอียด

- ราคากลาง รายละเอียด

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน คือ รถยก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

- ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

- เอกสารประกวดราคา รายละเอียด

- คุณลักษณะรถยก รายละเอียด

- ราคากลาง รายละเอียด

ระกาศ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560  (รายละเอียด) 
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธฺเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ จ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2560  จำนวน 24 อัตรา วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (รายละเอียด)
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 6 รายการ  รวม  6,072 กิโลกรัม วันที่ 18 ก.ย. 2560 อ่านต่อ....

       

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วรอบพื้นที่อาคารบ้านพักข้าราชการ ความยาวรวม 997 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ /เอกสารประกวดราคา/ตารางวงเงินราคากลาง /แบบ ปร.4 /แบบ ปร.5 / แบบ ปร.6 /แบบแปลน 

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 ก.ค. 2560 อ่านต่อ.... 
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 ก.ค. 2560 อ่านต่อ.... 
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ  วันที่ 22 มิ.ย. 2560 อ่านต่อ.... / เอกสารสอบราคา อ่านต่อ....  
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 3 รายการ  รวม 18,588 กิโลกรัม วันที่ 1 มิ.ย. 2560 อ่านต่อ.... 
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด วันที่ 27 ม.ค2560 อ่านต่อ..

1 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 4 รายการ  รวม 3,963 กิโลกรัม วันที่ 14 พ.ค. 2559 อ่านต่อ.... 

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด วันที่ 12 ก.ย2559 อ่านต่อ....  

  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

S 9519580