ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยแมลงศัตรูข้าวปี 2561 

อ่านต่อ

ร่วมจัดเวทีข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ 

อ่านต่อ

สาธิตการแปรรูปข้าว (ไอศรีมน้ำข้าวกล้องงอก และน้ำข้าวกล้องงอก)

อ่านต่อ

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

อ่านต่อ

ติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าวปี 2561

อ่านต่อ

นำวัสดุทางการเกษตรส่งเกษตรกรนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

จัดเตรียมซุ้มรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการ

อ่านต่อ

สาธิตการแปรรูปข้าว

อ่านต่อ

สาธิตการแปรรูปข้าว

อ่านต่อ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรีเดินทางติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

สำรวจโรคเเละเเมลงศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยเเมลงศัตรูข้าว

อ่านต่อ

จัดประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 

อ่านต่อ

ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระทะเล ปี 2560 เข้าศึกษาดูงาน 

อ่านต่อ

พิธีเปิดใช้เสาธงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

อ่านต่อ

จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาแนวทางการออกใบรับรองการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับข้าวเปลือก GAP ข้าว ปี 2559 

อ่านต่อ

วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเกษตรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ

ทำความสะอาดบริเวณศูนย์

อ่านต่อ

จัดงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

อ่านต่อ

เก็บตัวอย่างข้าวก่อนปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และสุ่มตัวอย่างข้าวหลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

พิธีเจิมป้ายหน้าศูนย์และเจิมเสาธงชาติหน้าสำนักงานใหม่

อ่านต่อ

ประชุมศูนย์ประจำสัปดาห์

อ่านต่อ

ประชุมประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่1/2560 และพิธีมอบโล่รางวัลคนดีศรีข้าว

อ่านต่อ

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560

อ่านต่อ

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการขนมจีนแปลงใหญ่   

อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้บัตรเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

กิจกรรมการดำนา รอบที่ 2 ของโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

อ่านต่อ

กิจกรรมการดำนา รอบที่ 2 ของโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จังหวัดอุทัยธานี

อ่านต่อ

เยี่ยมร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และสอบถามเก็บข้อมูลด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทำการจับพิกัดที่ตั้ง (GPS) สุพรรบุรี

อ่านต่อ

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองขนาน

อ่านต่อ

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี1 ฤดูฝน 2559/60 

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และร่วมรับทูลละออง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

อ่านต่อ

ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสระ เพื่อจัดหาพื้นที่จัดทำแปลงข้าว กข31 ฤดูแล้ง ปี2560 

อ่านต่อ

 จัดกิจกรรมสาธิตการตรวจแปลงอย่างมืออาชีพ ตามโครงการส่งเสริมระะบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี ๒๕๕๙ 

อ่านต่อ

ติดตามแปลงโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

จัดพิธีกล่าวคำถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

อ่านต่อ

สถานีข่าวเกษตร Farm Channel ในการถ่ายทำ สกู๊ปนาแปลงใหญ่ของสมาชิกอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

อ่านต่อ

 ติดตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและคุณภาพ (นาแปลงใหญ่) กิจกรรมโรงสีข้าว 

อ่านต่อ

นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ เข้าดูงานเกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว 

อ่านต่อ

รวมการประชุมผ่าน gin conference รับฟังนโยาบจากท่านอธิบดีกรมการข้าว

อ่านต่อ

กิจกรรมสาธิตการดำนาให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตรกรทั่วไป

อ่านต่อ

ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาและส่งเสริม การผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มาตรฐาน GAP ปี 2559

อ่านต่อ

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

อ่านต่อ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2559 

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

free flyer design templates psd

แจ้งการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ   วันที่ 15 มกราคม  2561 

พันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์  ฤดู/ปี  พร้อมจำหน่าย ราคา/กก. ถุงละ/บาท

กข 31

จำหน่าย

แล้ง/60

411,575

15

375

กข31

ขยาย

-

-

-

-

สุพรรณบุรี 1

จำหน่าย

-

-

-

-

สุพรรณบุรี 1

ขยาย

แล้ง/60

123,375

16

400

ปทุมธานี

จำหน่าย

-

-

-

-

ปทุมธานี1

ขยาย

แล้ง/60

164,325

17

425

เงื่อนไข    - เกษตรทั่วไป     ซื้อตั้งแต่ 5,000 บาท  ขึ้นไป (ลด 5%)

                  - ตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องการซื้อมากกว่า 50,000 ขึ้นไป (ลด 7% และ 10%)

                ต้องส่งใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ล่วงหน้ามายังกลุ่ม กพธ. เพื่อให้ ผอ.ศูนย์ พิจารณาอนุมัติ

ติดต่อได้ที่   คุณจุฑามาศ สงวนแสง โทร.032-919939 , 032-919949  มือถือ 081-0075470

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 5 รายการ  รวม 14,939  กิโลกรัม วันที่ 18 ม.ค. 2561 อ่านต่อ....

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีเรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งพนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์  (รายละเอียด)

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน  ในตำแหน่งพนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์   (รายละเอียด)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน  จำนวน 1 อัตรา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

ประกาศ  (รายละเอียด)  ใบสมัคร (รายละเอียด) 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน คือ รถยก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

- ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด  (แก้ไขใหม่)

- เอกสารประกวดราคา ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

- คุณลักษณะรถยก รายละเอียด

- ราคากลาง รายละเอียด

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน คือ รถยก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

- ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด

- เอกสารประกวดราคา รายละเอียด

- คุณลักษณะรถยก รายละเอียด

- ราคากลาง รายละเอียด

ระกาศ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560  (รายละเอียด) 
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธฺเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ จ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2560  จำนวน 24 อัตรา วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (รายละเอียด)
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 6 รายการ  รวม  6,072 กิโลกรัม วันที่ 18 ก.ย. 2560 อ่านต่อ....

       

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วรอบพื้นที่อาคารบ้านพักข้าราชการ ความยาวรวม 997 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ /เอกสารประกวดราคา/ตารางวงเงินราคากลาง /แบบ ปร.4 /แบบ ปร.5 / แบบ ปร.6 /แบบแปลน 

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 ก.ค. 2560 อ่านต่อ.... 
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 ก.ค. 2560 อ่านต่อ.... 
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ  วันที่ 22 มิ.ย. 2560 อ่านต่อ.... / เอกสารสอบราคา อ่านต่อ....  
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 3 รายการ  รวม 18,588 กิโลกรัม วันที่ 1 มิ.ย. 2560 อ่านต่อ.... 
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด วันที่ 27 ม.ค2560 อ่านต่อ..

1 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 4 รายการ  รวม 3,963 กิโลกรัม วันที่ 14 พ.ค. 2559 อ่านต่อ.... 

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด วันที่ 12 ก.ย2559 อ่านต่อ....  

  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

S 9519580