ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามงานและเก็บข้อมูลในแปลงทดลองของนาข้าว

อ่านต่อ

จัดประชุมรับจ้างเครื่องจักรกลภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ประชุมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 

อ่านต่อ

ติดตาม/ให้บริการหลังการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

อ่านต่อ

ร่วมกันทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ร่วมการสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว

อ่านต่อ

ร่วมดำนาครั้งแรกของแปลงนาในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามและปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันนาในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน

อ่านต่อ

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Filed Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2562

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบGapรายเดี่ยว ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

อ่านต่อ

ตรวจประเมินระบบGapรายเดี่ยว จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

อ่านต่อ

ติดตามการคลุกเคล้าปุ๋ยหมักในแปลงนาข้าว ในพื้นที่ค่ายนเรศวร

อ่านต่อ

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และ จ่ายเมล็ดพันธุ์สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์

อ่านต่อ

ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ฯ

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ

เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์(นอกโครงการอินทรีย์)ล้านไร่

อ่านต่อ

ติดตามเอกสารการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

สำรวจแบบสอบถามโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ,ขนาดกลาง ,ขนาดเล็ก และท่าข้าว (ผู้รวบรวมข้าวเปลือง)

อ่านต่อ

จ่ายเมล็ดพันธุ์สำหรับจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 ฤดูแล้ง ปี 2562 รุ่น 1

อ่านต่อ

ออกพื้นที่สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรชาวนาในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปี 60/61

อ่านต่อ

ตรวจสอบครุภัณฑ์ ปี 2562ตามกลุ่มงานในศูนย์ฯ และในกลุ่มเกษตรกร

อ่านต่อ

ตรวจเช็คครุภัณฑ์และจัดเตรียมเอกสารสมัครผู้ค้ากับภาครัฐและหลักผู้ขายให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรายใหม่

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมกิจกรรม "พัฒนาศูนย์ฯ"

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข43โดยใช้เครื่องหยอดข้าวงอกแบบลากจูง ณ โครงการชั่งหัวมัน

อ่านต่อ

สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรชาวนาในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2560/2561

อ่านต่อ

ติดตามระบบการรับสมัคร E-GAP โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมการแปรรูปข้าวในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

อ่านต่อ

ติดตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องและติดตามโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศมข.ราชบุรีจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 61 โดยมีผวจ.เพชรบุรีเป็นประธาน

อ่านต่อ

ประชุมทดสอบการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลภายใต้โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมฯ

อ่านต่อ

ประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว ณ จังหวัดพิษณุโลก

อ่านต่อ

ผอ.ศมข.ราชบุรี ร่วมเปิดงาน”มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย 2561

อ่านต่อ

สำรวจติดตามร่วมกับเกษตรกรอาสา กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว

อ่านต่อ

ประชุมและตรวจติดตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 61 (รอบที่2)

อ่านต่อ

ประชุมรายงานผลโครงการการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปี2561

อ่านต่อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

อ่านต่อ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 61

อ่านต่อ

ออกสำรวจติดตามร่วมกับเกษตรกรอาสา กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว

อ่านต่อ

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ปี 61 จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านต่อ

ติดตามเอกสารเรื่องการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

อ่านต่อ

ต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

บรรยายโครงการสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย และสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ตามมาตรฐาน GAP Seed

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลจากเครื่องกับดักเเสงไฟ และเก็บข้อมูลการสำรวจโรคและแมลงกิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าว

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ ณ บริเวณหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตราฐาน GAP ด้าน ICS ณ ตำบลนิลเพชร

อ่านต่อ

ต้อนรับทีมงานประธานกรรมการ สกต. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

บรรยายความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

อ่านต่อ

ประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตเเละจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ

ประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตเเละจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาฯ

อ่านต่อ

สำรวจแปลงนาเกษตรกรอาสากิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าว

อ่านต่อ

วิทยากรบรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าวและส่งมอบเอกสารใบรับรองGAP

อ่านต่อ

ประชุมเกษตรกรผู้ทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ สำรวจแปลงนาเเละเก็บข้อมูลจากกับดักเเสงไฟ

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

อ่านต่อ

ติดตามและแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัดครั้งที่1 จ.นครปฐม

อ่านต่อ

สาธิตและถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาอาสาด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงข้าว ศพก.

อ่านต่อ

จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัดครั้งที่1 จ.เพชรบุรี

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

อ่านต่อ

ให้คำปรึกษาและจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ส่งมอบเครื่องหยอดข้าวงอกให้แก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ จ.สมุทรสงคราม 

อ่านต่อ

ติดตามการไถเตรียมดิน (ไถกลบตอซัง) เพื่อเตรียมจัดทำแปลงสาธิต ฤดูนาปี 61/62

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ จ.สมุทรสงคราม

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 1 ฤดูแล้ง ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการงาน Field Dayและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

อ่านต่อ

ร่วมบรรยายโครงการอบรมเกษตรกรรายย่อย พร้อมติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

นำข้าวสารโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ไปมอบให้แก่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

อ่านต่อ

สำรวจข้อมูลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดครบวงจร ติดตามโครงการ Good Rice Seed Shop

อ่านต่อ

กิจกรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงข้าวศพก.

อ่านต่อ

ติดตามแปลงและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ตามมาตรฐาน GAP Seed

อ่านต่อ

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 จ.เพชรบุรี

อ่านต่อ

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับ ครั้งที่ 2 จ.นครปฐม

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ CoO จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2561

อ่านต่อ

ประสานงานกิจกรรมดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวในศพก.

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขตภาคกลาง เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

จัดประชุมคณะกรรมการโครงการศพก. ด้านข้าวร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ปี 2561 ครั้งที่2

อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

ติดตามและติดตั้งป้ายพันธุ์ข้าวกข43 ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

อ่านต่อ

งานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

free flyer design templates psd

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมีเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมจำหน่าย

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  ดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 032-919939 และ 032-919949 ในวัน และเวลาราชการ 

 

หรือดูข่าวสารเมล็ดพันธุ์ได้ที่ fb icon 325x325 facebook ศมข.รบ. wf

เงื่อนไข    - เกษตรทั่วไป     ซื้อตั้งแต่ 5,000 บาท  ขึ้นไป (ลด 5%)

                  - ตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องการซื้อมากกว่า 50,000 ขึ้นไป (ลด 7% และ 10%)

             ต้องส่งใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ล่วงหน้ามายังกลุ่ม กพธ. เพื่อให้ ผอ.ศูนย์ พิจารณาอนุมัติ

ติดต่อได้ที่   คุณจุฑามาศ สงวนแสง โทร.032-919939 , 032-919949 

 

     
1  

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง  ระกวดราคาซื้อสารเคมี สารคลุกป้องกันเชื้อรา(Mancozeb) วันที่ 19 ธันวาคม 2561   (รายละเอียด)

1  

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อแคร่เหล็กรองเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 ธันวาคม 2561   (รายละเอียด)

1   ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 16 ตุลาคม 2561   (รายละเอียด)
1   ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ วันที่ 11 ตุลาคม 2561  (รายละเอียด)  
1   ระกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562  วันที่ 3 ตุลาคม 2561(รายละเอียด)  
1   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 2 รายการ  วันที่ 10 ก.ย. 2561 อ่านต่อ....
     
    ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด