ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาดินทรายของพ่อ

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้

อ่านต่อ

งานวันดินโลก (World Soil Day)  ประจำปี  2563

อ่านต่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จทรงงานและตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

อ่านต่อ

ร่วมจัดโครงการศึกษาดูงานการเพาะข้าวกล้องงอก และสาธิตการแปรรูปข้าว

อ่านต่อ

ลงพื้นที่พัฒนาชุมชน และศึกษาดูงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามการเก็บเกี่ยวข้าว พันธุ์ กข43 โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม"หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

อ่านต่อ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน

อ่านต่อ

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุ/โอนย้ายของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว 

อ่านต่อ

นำข้าวพันธุ์ กข43 ส่งมอบคืนโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

อ่านต่อ

ร่วมลงแขกดำนาข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ในแปลงเรียนรู้นาดินทรายของพ่อ

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข43 ในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

อ่านต่อ

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน ปี 2563 รุ่น 1 

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดเขาตะเครา ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว จัดโดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

อ่านต่อ

มอบข้าวสารพันธุ์ ทับทิมชุมแพ (กข69) ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี ศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี และโรงเรียนบ้านตะโกล่าง

อ่านต่อ

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน 

อ่านต่อ

มอบข้าวสารพันธุ์ ทับทิมชุมแพ (กข69) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

ติดตามตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

อ่านต่อ

ติดตามและจัดทำข้อตกลงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน ปีการผลิต 2563

อ่านต่อ

จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (กข79) ปี 2563

อ่านต่อ

จัดเวทีชุมชน กิจกรรมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมเสนอความต้องการโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ปล่อยปลานิลในนาข้าวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

อ่านต่อ

ติดตามสถานการณ์และจัดทำข้อตกลงการจัดทำแปลงขยายพันธ์ุโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

อ่านต่อ

ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

การตรวจประเมินข้าว gap (นอกนาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 

อ่านต่อ

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำและ ตรวจประเมินระบบ Gap รายเดี่ยว

อ่านต่อ

โครงการเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) วิจัยและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร

อ่านต่อ

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1

อ่านต่อ

ประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการข้าว กข31 ฤดูแล้ง ปี 2563 รุ่น 1

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตร ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ร่วมสักการะศาลพระภูมิ ณ บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 และร่วมจับฉลากของขวัญ

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการทำเอกสาร GAP ด้าน ICS ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ ปทุมธานี1 ฤดูฝน 62

อ่านต่อ

ร่วมจัดงานวันดินโลก (World Soil Day)  ณ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ

ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ สุพรรณบุรี1 ฤดูฝน 62

อ่านต่อ

โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/64

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี  2562

อ่านต่อ

โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/64

อ่านต่อ

โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในพื้นที่ค่ายนเรศวร

อ่านต่อ

ประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์(นอกโครงการอินทรีย์)ล้านไร่

อ่านต่อ

ติดตามเอกสารการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

สำรวจแบบสอบถามโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ,ขนาดกลาง ,ขนาดเล็ก และท่าข้าว (ผู้รวบรวมข้าวเปลือง)

อ่านต่อ

จ่ายเมล็ดพันธุ์สำหรับจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข31 ฤดูแล้ง ปี 2562 รุ่น 1

อ่านต่อ

ออกพื้นที่สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรชาวนาในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปี 60/61

อ่านต่อ

ตรวจสอบครุภัณฑ์ ปี 2562ตามกลุ่มงานในศูนย์ฯ และในกลุ่มเกษตรกร

อ่านต่อ

ตรวจเช็คครุภัณฑ์และจัดเตรียมเอกสารสมัครผู้ค้ากับภาครัฐและหลักผู้ขายให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรายใหม่

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมกิจกรรม "พัฒนาศูนย์ฯ"

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข43โดยใช้เครื่องหยอดข้าวงอกแบบลากจูง ณ โครงการชั่งหัวมัน

อ่านต่อ

สำรวจแบบสอบถามเกษตรกรชาวนาในบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2560/2561

อ่านต่อ

ติดตามระบบการรับสมัคร E-GAP โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมการแปรรูปข้าวในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

อ่านต่อ

ติดตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องและติดตามโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศมข.ราชบุรีจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 61 โดยมีผวจ.เพชรบุรีเป็นประธาน

อ่านต่อ

ประชุมทดสอบการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลภายใต้โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมฯ

อ่านต่อ

ประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว ณ จังหวัดพิษณุโลก

อ่านต่อ

ผอ.ศมข.ราชบุรี ร่วมเปิดงาน”มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย 2561

อ่านต่อ

สำรวจติดตามร่วมกับเกษตรกรอาสา กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว

อ่านต่อ

ประชุมและตรวจติดตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 61 (รอบที่2)

อ่านต่อ

ประชุมรายงานผลโครงการการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปี2561

อ่านต่อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

อ่านต่อ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 61

อ่านต่อ

ออกสำรวจติดตามร่วมกับเกษตรกรอาสา กิจกรรมบริการจัดการเเมลงศัตรูข้าว

อ่านต่อ

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ปี 61 จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านต่อ

ติดตามเอกสารเรื่องการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

อ่านต่อ

ต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

บรรยายโครงการสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย และสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ตามมาตรฐาน GAP Seed

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลจากเครื่องกับดักเเสงไฟ และเก็บข้อมูลการสำรวจโรคและแมลงกิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าว

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ ณ บริเวณหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

free flyer design templates psd

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีเปืดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมจำหน่าย;ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 032-919939 และ 032-919949 ในวัน และเวลาราชการ 

 

 S 22290469

หรือดูข่าวสารเมล็ดพันธุ์ได้ที่ fb icon 325x325 facebook ศมข.รบ. wf

ติดต่อได้ที่   คุณจุฑามาศ สงวนแสง โทร.032-919939 , 032-919949 

 

     
  ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 29 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด) 
  ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 25 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด) 
  ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
  ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563   (รายละเอียด)
 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง  ระกวดราคาซื้อสารเคมี สารคลุกป้องกันเชื้อรา(Mancozeb) วันที่ 19 ธันวาคม 2561   (รายละเอียด)

 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อแคร่เหล็กรองเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 ธันวาคม 2561   (รายละเอียด)

    ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด